સુંદરતા.. Beauty

શું ફાંફાં મારો છો સાહેબ, સુંદરતા સર્વત્ર છે.
નયન નાં હિંડોળે હિંચકા ખાતી નજરું સાફ રાખો.

~ વિશાલ છત્રોલા

Hey Mr. Stop boggling here and there,Beauty is everywhere.

~ Vishal Chhatrola

Image courtesy : Pixabay

23 thoughts on “સુંદરતા.. Beauty

Add yours

    1. આપની મુલાકાત બદલ આભાર 💐

      જો મારે માટે કાંઈ શિખવા જેવું લાગે તો ચોક્કસપણે જણાવજો.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: